Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.48 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    49.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 1530000.0 50.483 % 08/06/2017
Hoàng Văn Cảnh Thành viên Hội đồng quản trị 266000.0 8.777 % 17/04/2018