Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.85 %
  • Khác
    47.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát triển KCN 6,297,480 51 % 05/01/2016
SSI 2,470,251 20 % 31/12/2014
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai 462,504 3.75 % 30/06/2015