Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.91 %
  • Khác
    47.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát triển KCN 6297480.0 51.0 % 05/01/2016
SSI 2470251.0 20.005 % 31/12/2014
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai 462504.0 3.746 % 30/06/2015