Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát triển KCN 9,446,220 51 % 18/07/2019
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 3,750,000 20.25 % 18/07/2019
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai 693,756 3.75 % 18/07/2019