Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    9.8 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    90.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Kim Giang 3,219,456 21.46 % 05/02/2016
Lê Thanh Thản Ủy viên Hội đồng quản trị 3,000,000 20 % 31/12/2015
Đỗ Trung Kiên 2,850,000 19 % 31/12/2015
OCEANBANK 1,630,600 10.87 % 31/12/2015
SABECO 1,470,000 9.8 % 31/12/2015
Lê Thị Hoàng Yến Ủy viên Hội đồng quản trị 1,155,900 7.71 % 31/12/2015
Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn tài chính Dầu khí 876,883 5.85 % 29/09/2009