Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10 %
  • Khác
    90 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Pacific Dinco 1,760,688 21.74 % 30/06/2015
Lê Trường Kỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 827,764 10.22 % 08/07/2016
Peter Eric Dennis 421,400 5.2 % 05/10/2016
Huỳnh Phước Huyền Vy Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 332,306 4.1 % 03/07/2015