Công ty cổ phần Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.42 %
  • Khác
    98.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đỗ Anh Việt Thành viên Hội đồng quản trị 5540000.0 24.087 % 20/09/2018
Nguyễn Hồng Hiệp 5069600.0 22.042 % 17/12/2018
Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh Doanh 4943500.0 21.493 % 06/07/2013
Trần Thị Thu Hà 3689700.0 16.042 % 28/12/2018
Trần Vọng Phúc 3363772.0 14.625 % 20/09/2018
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1095400.0 4.763 % 11/11/2014
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB 969100.0 4.213 % 31/12/2015
CTCP Quản lý quỹ Việt Cát 964100.0 4.192 % 08/11/2017