Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.87 %
  • Khác
    98.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVTrans 5,203,772 22.62 % 28/01/2016
Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh Doanh 4,943,500 21.49 % 06/07/2013
CTCP Quản lý quỹ đầu tư IB 3,964,100 17.24 % 24/06/2016
Nguyễn Hồng Hiệp 2,805,000 12.2 % 30/12/2015
SONG DA 9. JSC 2,098,900 9.13 % 28/01/2016
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1,095,400 4.76 % 11/11/2014