Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.45 %
  • Khác
    98.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVTrans 5203772.0 22.625 % 28/01/2016
Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh Doanh 4943500.0 21.493 % 06/07/2013
Nguyễn Hồng Hiệp 4868000.0 21.165 % 31/12/2017
Đỗ Anh Việt 3700000.0 16.087 % 08/11/2017
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1095400.0 4.763 % 11/11/2014
CTCP Chứng khoán IB 969100.0 4.213 % 31/12/2015
CTCP Quản lý quỹ Việt Cát 964100.0 4.192 % 08/11/2017