Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.01 %
  • Khác
    97.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVTrans 5203772.0 22.625 % 28/01/2016
Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh Doanh 4943500.0 21.493 % 06/07/2013
CTCP Quản lý quỹ đầu tư IB 3964100.0 17.235 % 24/06/2016
Nguyễn Hồng Hiệp 2795000.0 12.152 % 31/12/2016
SONG DA 9. JSC 2098900.0 9.126 % 28/01/2016
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 1095400.0 4.763 % 11/11/2014
CTCP Chứng khoán IB 969100.0 4.213 % 31/12/2015