Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
DMC Corp 3324500.0 84.71 % 20/09/2015
Vũ Đức Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị 974500.0 24.831 % 13/03/2017
Trần Khắc Ngư 885200.0 22.555 % 13/03/2017
Lương Nguyễn Minh Phượng 755500.0 19.251 % 13/03/2017
Vũ Thanh Quang 752300.0 19.169 % 13/03/2017