Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    47.4 %
  • Khác
    52.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ENN Energy Holdings Limited 8,282,000 43.89 % 27/06/2016
Công ty Cổ Phần Khí Việt Nam 6,700,000 35.51 % 27/06/2016