Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.11 %
  • Khác
    54.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ENN Energy Holdings Limited 8282000.0 43.89 % 27/06/2016
Công ty Cổ Phần Khí Việt Nam 3350000.0 17.753 % 29/12/2017
Nguyễn Thanh Tú 2247900.0 11.913 % 13/12/2017
Nguyễn Chí Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 750900.0 3.979 % 23/01/2017