Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.65 %
  • Khác
    96.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFCCO 7500000.0 75.0 % 30/06/2017
Nguyễn Hữu Luận 850000.0 8.5 % 21/09/2016
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 500000.0 5.0 % 01/08/2018
Coog ty TNHH MTV Minh Tân 300000.0 3.0 % 03/07/2015