Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.68 %
  • Khác
    96.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí 7500000.0 75.0 % 30/06/2017
Nguyễn Hữu Luận 850000.0 8.5 % 21/09/2016
Công ty TNHH MTV Hóa Nhựa Đà Nẵng 500000.0 5.0 % 01/08/2018
Coog ty TNHH MTV Minh Tân 300000.0 3.0 % 03/07/2015