Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.34 %
  • Khác
    97.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFCCO 4,000,000 40 % 03/07/2015
Nguyễn Hữu Luận 550,000 5.5 % 03/07/2015
Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng 490,000 4.9 % 30/06/2015
Coog ty TNHH MTV Minh Tân 300,000 3 % 03/07/2015