Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    41.11 %
  • Khác
    58.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trịnh Văn Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.3441483E7 17.656 % 08/08/2018
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.4622172E7 11.013 % 30/08/2018
Vietnam Holding LTD 5492681.0 4.137 % 08/08/2018
Nguyễn Nhật Tân Phó Tổng Giám đốc 4291002.0 3.232 % 08/08/2018