Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.88 %
  • Khác
    54.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TAEL TWO PARTNERS LTD 2.1154499E7 20.67 % 15/01/2016
SSI 1.400642E7 13.686 % 02/12/2016
Công ty TNHH NDH Việt Nam 1.102083E7 10.769 % 31/12/2015
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 8952472.0 8.748 % 18/11/2016
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 6168470.0 6.027 % 22/01/2016
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 5011842.0 4.897 % 31/12/2015
International Finance Corporation 4850000.0 4.739 % 31/12/2015
Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Đan Linh 3220292.0 3.147 % 28/12/2016