Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.62 %
  • Khác
    59.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TAEL TWO PARTNERS LTD 2.4327674E7 20.239 % 17/07/2017
SSI 2.3585124E7 19.621 % 23/03/2018
Công ty TNHH NDH Việt Nam 1.2673955E7 10.544 % 17/07/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.0063721E7 8.372 % 31/12/2017
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 5763618.0 4.795 % 17/07/2017
International Finance Corporation 5577500.0 4.64 % 17/07/2017
Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Đan Linh 3703336.0 3.081 % 17/07/2017