Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    40.11 %
  • Khác
    59.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 2.6264934E7 19.674 % 01/10/2018
TAEL TWO PARTNERS LTD 2.4327674E7 18.223 % 17/07/2017
Tập đoàn Sojitz 1.34E7 10.037 % 25/09/2018
Công ty TNHH NDH Việt Nam 1.2673955E7 9.494 % 17/07/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 9963721.0 7.463 % 30/06/2018
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 6263618.0 4.692 % 04/05/2018
International Finance Corporation 5577500.0 4.178 % 17/07/2017