Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    46.68 %
  • Khác
    53.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TAEL TWO PARTNERS LTD 21,154,499 20.98 % 15/01/2016
SSI 13,620,120 13.51 % 31/12/2015
Công ty TNHH NDH Việt Nam 11,020,830 10.93 % 31/12/2015
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 9,602,472 9.52 % 31/12/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 6,168,470 6.12 % 22/01/2016
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 5,011,842 4.97 % 31/12/2015
Government of Singapore 4,994,628 4.95 % 31/12/2015
GOVERNMENT OF SINGAPORE 4,994,628 4.95 % 28/12/2015
International Finance Corporation 4,000,000 3.97 % 26/01/2015