Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.21 %
  • Khác
    54.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 3.3431168E7 19.665 % 31/01/2019
TAEL TWO PARTNERS LTD 3.0409593E7 17.888 % 31/01/2019
Tập đoàn Sojitz 1.675E7 9.853 % 31/01/2019
Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 1.5842444E7 9.319 % 31/01/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1.1675389E7 6.868 % 31/01/2019
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 7829523.0 4.606 % 31/01/2019
International Finance Corporation 6971875.0 4.101 % 31/01/2019