Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    45.2 %
  • Khác
    54.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 33,439,274 19.66 % 07/06/2019
TAEL TWO PARTNERS LTD 30,409,593 17.88 % 31/01/2019
Tập đoàn Sojitz 16,750,000 9.85 % 31/01/2019
Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng Việt Nam 15,842,444 9.32 % 31/01/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 11,675,389 6.87 % 31/01/2019
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 7,829,523 4.6 % 31/01/2019
International Finance Corporation 6,971,875 4.1 % 31/01/2019