Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.42 %
  • Khác
    57.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TAEL TWO PARTNERS LTD 2.4327674E7 20.67 % 17/07/2017
SSI 1.6491383E7 14.012 % 12/02/2018
Công ty TNHH NDH Việt Nam 1.2673955E7 10.769 % 17/07/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.0063721E7 8.551 % 31/12/2017
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI 7093741.0 6.027 % 17/07/2017
Công ty cổ phần CSC Việt Nam 5763618.0 4.897 % 17/07/2017
International Finance Corporation 5577500.0 4.739 % 17/07/2017
Công ty TNHH bất động sản Sài Gòn Đan Linh 3703336.0 3.147 % 17/07/2017