Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (PAI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    65.45 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    34.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần thương mại Dầu khí 2196000.0 51.85 % 10/11/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 576120.0 13.603 % 10/11/2016
PV Power Services 504000.0 11.9 % 10/11/2016
PSI 501810.0 11.848 % 10/11/2016
PVFCCO 360000.0 8.5 % 10/11/2016