Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.73 %
  • Khác
    19.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 2.3898275E7 51.44 % 22/06/2016
The Furukawa Battery Co., Ltd. 4899708.0 10.546 % 15/03/2017
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2293769.0 4.937 % 22/06/2016
Vietnam Holding LTD 2211800.0 4.761 % 05/12/2017
PCA International Funds SPC 1478726.0 3.183 % 22/06/2016