Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.43 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.29 %
  • Khác
    23.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 23,898,275 51.42 % 22/06/2016
Sarus Indochina Select 2,334,238 5.02 % 05/09/2016
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 2,293,769 4.94 % 22/06/2016
Vietnam Holding LTD 2,284,590 4.92 % 22/06/2016
Beira Limited 1,902,329 4.09 % 28/07/2016
PCA International Funds SPC 1,478,726 3.18 % 22/06/2016