Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Huy Minh 2400000.0 10.0 % 01/07/2016
La Mỹ Hoàn 1200000.0 5.0 % 01/07/2016
CTCP Hoàn Lộc Việt 1200000.0 5.0 % 31/12/2016