Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Huy Minh 2400000.0 10.0 % 01/07/2016
Mai Thanh Thanh 1518000.0 6.325 % 13/04/2017
Hà Đức Cường 1440000.0 6.0 % 13/04/2017
CTCP Hoàn Lộc Việt 1200000.0 5.0 % 31/12/2016
La Mỹ Hoàn 1200000.0 5.0 % 01/07/2016
Phạm Thị Quỳnh Trang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1125200.0 4.688 % 24/11/2017