Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.46 %
  • Khác
    77.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 3,893,456 15.38 % 14/07/2016
Tổng công ty Dược Việt Nam 3,562,650 14.08 % 04/12/2015
Nguyễn Chí Linh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,059,492 12.09 % 15/08/2016
Trịnh Xuân Vương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,268,919 8.96 % 17/05/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 1,305,640 5.16 % 15/11/2013
Lê Minh Điểm Ủy viên Hội đồng quản trị 1,267,016 5.01 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại diện công bố thông tin 769,556 3.04 % 19/05/2016