Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.91 %
  • Khác
    92.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 3562650.0 13.405 % 04/12/2015
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 3536012.0 13.305 % 27/02/2018
Nguyễn Chí Linh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3412492.0 12.84 % 26/07/2018
Trịnh Xuân Vương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3009003.0 11.322 % 26/07/2018
Quỹ tầm nhìn SSI 1305640.0 4.913 % 15/11/2013
Lê Minh Điểm Thành viên Hội đồng quản trị 1267016.0 4.767 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại diện công bố thông tin 972555.0 3.659 % 26/07/2018