Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.34 %
  • Khác
    91.66 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vinapharm 3562650.0 14.075 % 04/12/2015
SSI 3536012.0 13.97 % 27/02/2018
Nguyễn Chí Linh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3059492.0 12.087 % 15/08/2016
Trịnh Xuân Vương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2618919.0 10.347 % 30/05/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 1305640.0 5.158 % 15/11/2013
Lê Minh Điểm Thành viên Hội đồng quản trị 1267016.0 5.006 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại diện công bố thông tin 879556.0 3.475 % 13/03/2018