Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    14.08 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.45 %
  • Khác
    77.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 3893456.0 15.382 % 14/07/2016
Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP 3562650.0 14.075 % 04/12/2015
Nguyễn Chí Linh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3059492.0 12.087 % 15/08/2016
Trịnh Xuân Vương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2468919.0 9.754 % 23/12/2016
Quỹ tầm nhìn SSI 1305640.0 5.158 % 15/11/2013
Lê Minh Điểm Thành viên Hội đồng quản trị 1267016.0 5.006 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Đại diện công bố thông tin 769556.0 3.04 % 19/05/2016