Công ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế Giới (ONW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.79 %
  • Khác
    85.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đồng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 420427.0 21.021 % 30/11/2016
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc 350000.0 17.5 % 30/11/2016
Hồ Nhân Thành viên Hội đồng quản trị 316087.0 15.804 % 30/11/2016
Quách Thị Mỹ Trang 125925.0 6.296 % 30/11/2016
Song Liwei Chủ tịch Hội đồng quản trị 95400.0 4.77 % 30/11/2016
Zhang Zheng Ming 95000.0 4.75 % 30/11/2016
Nguyễn Thị Hạnh Phó Tổng Giám đốc 62075.0 3.104 % 30/11/2016