Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.01 %
  • Khác
    86.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Willem Stuive 579040.0 8.001 % 14/06/2016
Đặng Anh Phương Thành viên Hội đồng quản trị 425476.0 5.879 % 30/06/2016
Phạm Thế Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 388640.0 5.37 % 30/06/2016