Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.85 %
  • Khác
    87.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Willem Stuive 579,040 8 % 14/06/2016
Đặng Anh Phương Ủy viên Hội đồng quản trị 425,476 5.88 % 30/06/2016
Phạm Thế Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 388,640 5.37 % 30/06/2016