Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.19 %
  • Khác
    90.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Ngân 573700.0 11.474 % 23/05/2017
Đặng Anh Phương Thành viên Hội đồng quản trị 425476.0 8.51 % 30/06/2016
Phạm Thế Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 388640.0 7.773 % 30/06/2016
Đỗ Quỳnh Lan 176960.0 3.539 % 30/06/2016
Nguyễn Hà Thanh Phó Tổng Giám đốc 172079.0 3.442 % 30/06/2016
Đinh Quang Thái Thành viên Hội đồng quản trị 154864.0 3.097 % 30/06/2016