Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.44 %
  • Khác
    91.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Ngân 573700.0 7.207 % 23/05/2017
Đặng Anh Phương Thành viên Hội đồng quản trị 468023.0 5.879 % 31/12/2017
Phạm Thế Hùng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 427504.0 5.37 % 31/12/2017