Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ocean Group.,JSC 1.1105E8 55.525 % 17/07/2015
Công ty Tài chính Điện lực 1.995E7 9.975 % 17/07/2015
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Hapaco 1.2219868E7 6.11 % 16/12/2013