Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.98 %
  • Khác
    51.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Recapital Investments PTE.LTD 3.2465E7 35.873 % 30/06/2015
Belton Investments Ltd 6693840.0 7.397 % 20/05/2013
Lê Xuân Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 3008848.0 3.325 % 30/06/2016