Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Recapital Investments PTE.LTD 32,465,000 35.87 % 30/06/2015
Belton Investments Ltd 6,693,840 7.4 % 20/05/2013
Lê Xuân Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,008,848 3.32 % 30/06/2016