Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.06 %
  • Khác
    92.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Novagroup 1.98186042E8 21.3 % 27/03/2018
Bùi Thành Nhơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.90887509E8 20.516 % 27/03/2018
Công ty cổ phần Diamond Properties 1.05940075E8 11.386 % 27/03/2018
Bùi Cao Nhật Quân 4.1049536E7 4.412 % 27/03/2018
Bùi Xuân Huy Đại diện công bố thông tin 3.618867E7 3.889 % 24/12/2018