Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    61.74 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    38.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa 3704100.0 61.735 % 24/10/2016
Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Du lịch Tường Nhàn 1511300.0 25.188 % 24/10/2016