Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.63 %
  • Khác
    91.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Gia Cường Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,693,312 6.06 % 30/06/2015
Nguyễn Văn Kha Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,630,160 5.95 % 30/06/2015
Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund 3,506,780 5.75 % 04/08/2016
KITMC WORLDWIDE VIETNAM RSP BALANCED FUND 3,238,280 5.31 % 30/05/2011
Asiavantage Global Limited 2,899,210 4.75 % 10/12/2012
VF1 2,821,550 4.63 % 31/05/2013