Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.37 %
  • Khác
    99.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PHURUCO 5256560.0 32.854 % 03/10/2016
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 3267000.0 20.419 % 03/10/2016
Nguyễn Thị Thanh Thủy 932500.0 5.828 % 02/04/2018