Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Hữu Trường 7561198.0 19.008 % 25/05/2018
Công ty cổ phần Tập đoàn T&T 4416000.0 11.101 % 20/06/2012
Đào Thị Thoại Châu 3131216.0 7.871 % 20/06/2012
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 2047033.0 5.146 % 21/06/2010