Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.89 %
  • Khác
    35.41 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 6,463,589 57.7 % 31/12/2014
Thuốc lá Thăng Long 722,640 6.45 % 31/12/2014
Công ty thuốc lá Sài Gòn 681,346 6.08 % 31/12/2014
Viện kinh tế kỹ thuật thuốc lá 566,101 5.05 % 31/12/2014
Thuốc lá Thanh Hóa 396,468 3.54 % 31/12/2013
AFC VF Limited 388,100 3.46 % 08/01/2016