Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    57.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.05 %
  • Khác
    35.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty thuốc lá Việt Nam 6463589.0 57.7 % 31/12/2014
Thuốc lá Thăng Long 722640.0 6.451 % 31/12/2014
Công ty thuốc lá Sài Gòn 681346.0 6.082 % 31/12/2014
Viện kinh tế kỹ thuật thuốc lá 566101.0 5.054 % 31/12/2014
AFC VF Limited 476310.0 4.252 % 13/10/2016
Thuốc lá Thanh Hóa 396468.0 3.539 % 31/12/2013