Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    99.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Kế Đại diện công bố thông tin 2897290.0 14.001 % 31/08/2018
Đào Thị Kim Phụng 1526570.0 7.377 % 22/05/2017
Phạm Anh Tài Thành viên Hội đồng quản trị 965137.0 4.664 % 22/05/2017
Đào Vịnh Long Phó Tổng Giám đốc 921930.0 4.455 % 22/05/2017
Đỗ Thị Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 831634.0 4.019 % 22/05/2017