Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (NSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    45.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    55.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn 3887600.0 44.999 % 15/06/2016
Lê Thị Kim Chính 1112900.0 12.882 % 06/10/2016
Dịp Văn Minh 542100.0 6.275 % 25/10/2018
Công ty TNHH Nhựa Nam Á 530760.0 6.144 % 14/07/2016
Trần Tráng 378804.0 4.385 % 05/02/2016