Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.61 %
  • Khác
    90.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN PAN FARM 1.2242354E7 80.107 % 18/04/2018
Mathews Emerging Asia Fund 979585.0 6.41 % 19/02/2016
Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 497900.0 3.258 % 04/04/2013