Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.4 %
  • Khác
    84.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CÔNG TY CỔ PHẦN PAN FARM 1.147125E7 75.056 % 01/01/2017
Mathews Emerging Asia Fund 979585.0 6.409 % 19/02/2016
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 589685.0 3.858 % 20/06/2014
Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 497900.0 3.258 % 04/04/2013