Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.51 %
  • Khác
    84.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Pan Pacific 11,471,250 75.06 % 30/06/2016
Mathews Emerging Asia Fund 979,585 6.41 % 19/02/2016
Công ty cổ phần đầu tư Đường Mặt Trời 589,685 3.86 % 20/06/2014
Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản SSI 497,900 3.26 % 04/04/2013