Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (NS3: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.6 %
  • Khác
    99.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Đầu tư ngành nước DNP 4750000.0 86.364 % 27/06/2018
Lê Hải Đoàn 350400.0 6.371 % 27/06/2018
Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Đông Á 290600.0 5.284 % 30/09/2016