Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (NRC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.61 %
  • Khác
    92.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thống Nhất Chủ tịch Hội đồng quản trị 4800000.0 40.0 % 06/12/2017
Nguyễn Ngọc Thủy 1800000.0 15.0 % 06/12/2017
G-7 Holdings INC 700000.0 5.833 % 18/05/2018