Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.7 %
  • Khác
    99.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP may Nhà Bè 720,320 33.19 % 31/12/2014
Nguyễn Quốc Hùng 274,400 12.64 % 24/11/2015
Vũ Minh Hoàng 173,680 8 % 30/06/2015