Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.63 %
  • Khác
    99.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP may Nhà Bè 720320.0 33.194 % 31/12/2014
Nguyễn Quốc Hùng 274400.0 12.645 % 24/11/2015
Tăng Phước Thắng 177690.0 8.188 % 31/03/2017
Vũ Minh Hoàng 173680.0 8.004 % 30/06/2015