Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.62 %
  • Khác
    99.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty CP may Nhà Bè 720320.0 33.194 % 31/12/2014
Trần Văn Trị 494790.0 22.801 % 10/04/2018
Phạm Ngọc Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 446580.0 20.58 % 16/04/2018
Thân Quý Phái Thành viên Hội đồng quản trị 371270.0 17.109 % 22/10/2018
Vũ Minh Hoàng 173680.0 8.004 % 30/06/2015
Bùi Chí Giang 118430.0 5.458 % 02/05/2018