Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    70.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đặng Quốc Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị 814700.0 40.735 % 01/01/1900
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 600000.0 30.0 % 22/11/2018
Đặng Trọng Ngôn Thành viên Hội đồng quản trị 208510.0 10.426 % 01/01/1900
Lê Thị Chiến Thắng 127640.0 6.382 % 30/06/2016