Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
La Văn Hoàng Thành viên Hội đồng quản trị 1.5822496E7 32.796 % 15/05/2017
Bùi Bích Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 9746823.0 20.202 % 15/05/2017
La Bùi Hồng Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9538463.0 19.771 % 15/03/2017
La Bùi Hoàng Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 6811985.0 14.119 % 15/10/2018
Jean Eric Jacquemin 4600058.0 9.535 % 30/06/2015