Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
La Văn Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 15,822,496 30.28 % 30/06/2015
Bùi Bích Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 9,746,823 18.65 % 30/06/2015
La Bùi Hồng Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,538,463 18.26 % 30/06/2015
Jean Eric Jacquemin 4,600,058 8.8 % 30/06/2015
La Bùi Hoàng Nghĩa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,600,058 8.8 % 30/06/2015
Công ty cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại - ngọc nghĩa 4,004,078 7.66 % 17/04/2015
Red River Holding 1,633,874 3.13 % 30/06/2015