Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
La Văn Hoàng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.5822496E7 32.796 % 30/06/2015
Bùi Bích Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 9746823.0 20.202 % 30/06/2015
La Bùi Hồng Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 9538463.0 19.771 % 30/06/2015
La Bùi Hoàng Nghĩa Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 6233932.0 12.921 % 30/07/2015
Jean Eric Jacquemin 4600058.0 9.535 % 30/06/2015
Công ty cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại - ngọc nghĩa 4004078.0 8.299 % 17/04/2015