Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.13 %
  • Khác
    99.87 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
La Văn Hoàng Thành viên Hội đồng quản trị 1.7134181E7 32.796 % 19/03/2019
Bùi Bích Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 1.0554835E7 20.202 % 19/03/2019
La Bùi Hồng Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.0329202E7 19.771 % 19/03/2019
La Bùi Hoàng Nghĩa Phó Tổng Giám đốc 7376699.0 14.119 % 19/03/2019
Jean Eric Jacquemin 4981403.0 9.535 % 19/03/2019