Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.41 %
  • Khác
    78.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 8269561.0 37.726 % 06/07/2017
Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất giày Thái Bình 3470551.0 15.833 % 06/07/2017
Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình 3470549.0 15.833 % 06/07/2017
America LLC 1974150.0 9.006 % 02/11/2018
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 1092633.0 4.985 % 06/07/2017