Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.24 %
  • Khác
    99.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Bá Tổ Chủ tịch Hội đồng quản trị 366137.0 13.561 % 04/07/2018
Trần Hải Quảng Phó Tổng Giám đốc 295163.0 10.932 % 04/07/2018
Đào Duy Tụng Thành viên Hội đồng quản trị 278385.0 10.311 % 04/07/2018