Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.24 %
  • Khác
    99.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Bá Tổ Chủ tịch Hội đồng quản trị 339016.0 13.561 % 08/04/2016
Trần Hải Quảng Phó Tổng Giám đốc 273299.0 10.932 % 08/04/2016
Đào Duy Tụng Thành viên Hội đồng quản trị 257764.0 10.311 % 08/04/2016