Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510 (NMK: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    27.1 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.2 %
  • Khác
    72.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 677,425 27.1 % 24/07/2014
Lê Bá Tổ Chủ tịch Hội đồng quản trị 339,016 13.56 % 08/04/2016
Trần Hải Quảng Phó Tổng Giám đốc 273,299 10.93 % 08/04/2016
Đào Duy Tụng Ủy viên Hội đồng quản trị 257,764 10.31 % 08/04/2016