Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.4418923E7 15.531 % 17/11/2017
Nguyễn Thị Bích Ngọc 9883865.0 6.286 % 11/09/2017
Tài chính quốc tế (IFC) 9709468.0 6.175 % 28/06/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 9415325.0 5.988 % 28/06/2017
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 8608409.0 5.475 % 23/11/2017
IBEWORTH PTE LTD 7807160.0 4.966 % 28/06/2017
International Finance Corporation 7686204.0 4.889 % 28/06/2017
Ngô Thị Ngọc Liễu 7150001.0 4.548 % 05/12/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Khang 7149780.0 4.547 % 07/07/2017
Nam Viet Ltd 5350350.0 3.403 % 14/11/2017