Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Xuân Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.2154634E7 13.446 % 14/08/2018
IBEWORTH PTE LTD 2.3927133E7 10.006 % 01/11/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1.4207781E7 5.941 % 06/06/2018
Trần Thanh Phong Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.1492225E7 4.806 % 01/11/2018
Tài chính quốc tế (IFC) 1.0801783E7 4.517 % 06/06/2018
Nguyễn Thị Bích Ngọc 1.0348709E7 4.328 % 14/08/2018
Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang 9544956.0 3.991 % 06/06/2018
Matthews Emerging Asia Fund 8711871.0 3.643 % 08/10/2018
International Finance Corporation 8550902.0 3.576 % 06/06/2018
Ngô Thị Ngọc Liễu 7754376.0 3.243 % 22/01/2019