Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.7 %
  • Khác
    70.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư P&Q 1.2312E7 18.645 % 29/01/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.0E7 15.144 % 24/11/2016
Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 8960022.0 13.569 % 10/01/2017
Trần Uyển Nhàn Thành viên Hội đồng quản trị 7890760.0 11.949 % 10/01/2017
Unicoh Specialty Chemicals 6000000.0 9.086 % 24/11/2016