Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.05 %
  • Khác
    95.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư P&Q 12,312,000 24.61 % 29/01/2016
Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 8,960,024 17.91 % 29/01/2016
Trần Uyển Nhàn Ủy viên Hội đồng quản trị 7,890,761 15.77 % 29/01/2016