Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    42.8 %
  • Khác
    57.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư P&Q 1.8468E7 18.645 % 17/05/2017
Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.3440033E7 13.569 % 17/05/2017
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.291403E7 13.038 % 08/02/2018
Unicoh Specialty Chemicals 9000000.0 9.086 % 17/05/2017
Amersham Industries Ltd 7969000.0 8.045 % 19/01/2018
KIM Vietnam Growth Equity Fund 6533100.0 6.596 % 01/02/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 4000000.0 4.038 % 16/10/2017
Norges Bank 3400000.0 3.433 % 19/01/2018
VCSC 3000000.0 3.029 % 16/10/2017