Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    36.09 %
  • Khác
    63.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư P&Q 1.2312E7 24.607 % 29/01/2016
Vietnam Enterprise Investments Limited 1.0E7 19.986 % 24/11/2016
Hồ Minh Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 8960024.0 17.908 % 29/01/2016
Trần Uyển Nhàn Ủy viên Hội đồng quản trị 7890761.0 15.771 % 29/01/2016
Unicoh Specialty Chemicals 6000000.0 11.992 % 24/11/2016