Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.75 %
  • Khác
    97.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Hương Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1492125.0 21.819 % 11/09/2018
Lê Duy Anh Thành viên Hội đồng quản trị 1177830.0 17.223 % 11/09/2018
Bùi Thị Hiên 783250.0 11.453 % 11/09/2018
Trần Thị Thanh Hương 612500.0 8.956 % 11/09/2018
Lê Thị Hồng Minh 498625.0 7.291 % 11/09/2018
Nguyễn Tiến Thọ Thành viên Hội đồng quản trị 343500.0 5.023 % 11/09/2018