Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.86 %
  • Khác
    97.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đoàn Hương Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1193700.0 21.721 % 28/12/2017
Lê Duy Anh Thành viên Hội đồng quản trị 942264.0 17.146 % 28/12/2017
Bùi Thị Hiên 626600.0 11.402 % 15/05/2018
Trần Thị Thanh Hương 490000.0 8.916 % 15/05/2018
Lê Thị Hồng Minh 398900.0 7.259 % 28/12/2017
Nguyễn Tiến Thọ Thành viên Hội đồng quản trị 274800.0 5.0 % 09/01/2018