Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Xuân Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,864,802 13.77 % 09/09/2016
Nguyễn Thị Mai Hương Ủy viên Hội đồng quản trị 1,586,750 5.65 % 09/09/2016