Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.79 %
  • Khác
    99.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Xuân Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị 4610502.0 16.719 % 23/12/2016
Đỗ Thu Hiền 1943000.0 7.046 % 31/10/2017
Nguyễn Thị Mai Hương 1752150.0 6.354 % 12/01/2018