Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần An Phát Holdings 3200000.0 19.048 % 27/11/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2695000.0 16.042 % 28/11/2018
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ 741800.0 4.415 % 28/11/2018