Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai 3370700.0 51.857 % 11/07/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 1347500.0 20.731 % 13/09/2018
CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Đỏ 370900.0 5.706 % 09/03/2018