Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.47 %
  • Khác
    51.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 913794.0 30.044 % 12/12/2016
Nguyễn Thái Ngọc 328900.0 10.814 % 12/12/2016
Lâm Thị Mai Thành viên Hội đồng quản trị 284800.0 9.364 % 30/06/2015