Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.04 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.15 %
  • Khác
    49.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương 913794.0 30.044 % 30/06/2015
Công đoàn Công ty M&C 426856.0 14.034 % 20/08/2014
Lâm Thị Mai Ủy viên Hội đồng quản trị 284800.0 9.364 % 30/06/2015
Lê Văn Phúc Ủy viên Hội đồng quản trị 97954.0 3.221 % 30/06/2015