Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    48.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 8023428.0 51.003 % 10/06/2016
Công ty TNHH Hoàng Ngân 1701726.0 10.817 % 10/06/2016
Phạm Mạnh Ninh Thành viên Hội đồng quản trị 1573155.0 10.0 % 10/06/2016