Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    25.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.22 %
  • Khác
    53.28 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 5711604.0 25.5 % 13/09/2016
America LLC 1792820.0 8.004 % 09/04/2018
JOM SILKKITIE INVESTMENT FUND (NON - UCITS) 1134000.0 5.063 % 13/09/2016
Frontaura Global Frontier Fund LLC. 1097522.0 4.9 % 13/09/2016