Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.69 %
  • Khác
    89.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 700000.0 14.404 % 30/12/2016
Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 413672.0 8.512 % 30/12/2016
Đinh Hữu Khanh 329900.0 6.788 % 07/02/2017
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 257000.0 5.288 % 30/12/2016
Peter Eric Dennis 246000.0 5.062 % 13/01/2017