Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.47 %
  • Khác
    90.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 770000.0 14.404 % 16/06/2017
Võ Thị Ngọc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 455039.0 8.512 % 16/06/2017
Peter Eric Dennis 291940.0 5.461 % 31/12/2017
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 282700.0 5.288 % 16/06/2017
Bùi Lê Duy Đại diện công bố thông tin 244610.0 4.576 % 31/12/2017