Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.27 %
  • Khác
    75.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Pyn Fund Elite (Non - Ucits) 3,383,420 8.03 % 03/03/2016
Nguyễn Quang Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,400,000 5.7 % 23/11/2015
SCB 1,286,208 3.05 % 27/10/2014