Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.42 %
  • Khác
    97.58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Minh Thành 619,000 7.88 % 30/06/2015
Vũ Trọng Nghĩa Chủ tịch Hội đồng quản trị 565,380 7.2 % 30/06/2015
Phạm Văn Thưởng 374,000 4.76 % 16/01/2015