Công ty Cổ phần Nam dược (NDC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Thị Sáu 1,417,450 24.96 % 30/06/2014
Dương Thị Lan Ủy viên Hội đồng quản trị 382,000 6.72 % 15/09/2014
Nguyễn Văn Giang Ủy viên Hội đồng quản trị 322,200 5.67 % 30/06/2016
Hoàng Minh Châu Tổng Giám đốc 189,500 3.34 % 30/06/2016