Công ty Cổ phần Nam dược (NDC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dương Thị Sáu 1417450.0 24.955 % 30/06/2014
Dương Thị Lan Thành viên Hội đồng quản trị 382000.0 6.725 % 15/09/2014
Nguyễn Văn Giang Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 322200.0 5.673 % 30/06/2016
Hoàng Minh Châu Thành viên Hội đồng quản trị 189500.0 3.336 % 30/06/2016