Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.31 %
  • Khác
    42.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 5,825,270 53.44 % 30/06/2015
REE CORP. 1,150,000 10.55 % 06/08/2014
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 1,000,000 9.17 % 30/06/2015