Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.41 %
  • Khác
    42.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 5825270.0 53.443 % 30/06/2015
REE CORP. 2182100.0 20.019 % 14/10/2016