Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.39 %
  • Khác
    42.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn 5825270.0 53.443 % 12/06/2017
REE CORP. 2182100.0 20.019 % 12/06/2017
DongA Bank 1090000.0 10.0 % 12/06/2017