Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.76 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.44 %
  • Khác
    39.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty phát điện 3 (EVNGENCO3) 7,045,440 54.76 % 30/06/2015
REE CORP. 3,045,700 23.67 % 09/05/2012
SSI 669,500 5.2 % 30/06/2015