Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    54.76 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.4 %
  • Khác
    36.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát điện 3 7045440.0 54.762 % 30/06/2015
REE CORP. 3045700.0 23.673 % 09/05/2012
America LLC 777100.0 6.04 % 25/09/2018
SSI 669500.0 5.204 % 30/06/2015