Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.38 %
  • Khác
    91.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 7,045,440 54.76 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 3,045,700 23.67 % 09/05/2012
America LLC 777,100 6.04 % 25/09/2018
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 669,500 5.2 % 30/06/2015