Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Bắc (NBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.51 %
  • Khác
    53.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 2300000.0 46.0 % 31/03/2017
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục 250000.0 5.0 % 31/03/2017