Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.38 %
  • Khác
    65.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 4.2867542E7 43.997 % 05/12/2018
KALLANG LIMITED 1.17E7 12.008 % 17/08/2017
Vietnam Equity Holding 7158227.0 7.347 % 31/12/2017
Amersham Industries Ltd 4827449.0 4.955 % 28/03/2018
Vietnam Investment Property Holdings Limited 4219605.0 4.331 % 31/12/2015
CTCP dịch vụ nhịp cầu địa ốc 3823955.0 3.925 % 14/04/2017
Đoàn Tường Triệu Đại diện công bố thông tin 3000000.0 3.079 % 31/12/2016