Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.15 %
  • Khác
    66.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 11,629,815 19.94 % 28/03/2016
KALLANG LIMITED 7,800,000 13.37 % 23/08/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 7,800,000 13.37 % 19/06/2014
Vietnam Investment Property Holdings Limited 4,219,605 7.24 % 22/04/2015
Đoàn Tường Triệu Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,650,000 6.26 % 30/06/2016
CREED INVESTMENTS VN - 1 Ltd 2,905,000 4.98 % 09/07/2015
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2,600,000 4.46 % 03/11/2011
VietBridge Capital Holding 2,587,500 4.44 % 19/06/2014
Vietnam Holding LTD 2,370,325 4.06 % 05/03/2015
VDSC 1,828,599 3.14 % 19/06/2014
Võ Dư Ngọc Trân Ủy viên Hội đồng quản trị 1,800,000 3.09 % 30/06/2014