Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.23 %
  • Khác
    66.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 1.1629815E7 19.989 % 28/03/2016
KALLANG LIMITED 7800000.0 13.406 % 23/08/2016
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 7800000.0 13.406 % 19/06/2014
SHS 4666393.0 8.02 % 08/06/2010
Vietnam Investment Property Holdings Limited 4219605.0 7.252 % 22/04/2015
Đoàn Tường Triệu Chủ tịch Hội đồng quản trị 3650000.0 6.273 % 30/06/2016
CREED INVESTMENTS VN - 1 Ltd 2905000.0 4.993 % 09/07/2015
VietBridge Capital Holding 2587500.0 4.447 % 19/06/2014
Vietnam Holding LTD 2370325.0 4.074 % 05/03/2015
VDSC 1828599.0 3.143 % 19/06/2014
Võ Dư Ngọc Trân Ủy viên Hội đồng quản trị 1800000.0 3.094 % 30/06/2014