Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.99 %
  • Khác
    65.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CII 2.9178892E7 30.467 % 17/08/2017
KALLANG LIMITED 1.17E7 12.216 % 17/08/2017
Vietnam Equity Holding 8265537.0 8.63 % 08/09/2017
Amersham Industries Ltd 4999999.0 5.221 % 17/08/2017
Nguyễn Thị Cẩm Viên 4851110.0 5.065 % 16/10/2017
Vietnam Investment Property Holdings Limited 4219605.0 4.406 % 31/12/2015
CTCP dịch vụ nhịp cầu địa ốc 3823955.0 3.993 % 14/04/2017
Đoàn Tường Triệu Đại diện công bố thông tin 3000000.0 3.132 % 31/12/2016
CREED INVESTMENTS VN - 1 Ltd 2905000.0 3.033 % 31/12/2015